เอกสารติววิชาเคมี

ชีทติวเส้นทางสู่ มช.

โฆษณา

บทที่ 2 พันธะเคมี

ใบความรู้ที่ 12 การเกิดพันธะไอออนิกและการเขียนสูตร

ใบความรู้ที่ 12 การละลายน้ำของสารประกอบไอออนิก

ใบความรู้ที่ 12 พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก

ใบความรู้ที่ 13 สมการไอออนิก

ใบความรู้ที่ 14 หลักการเขียนโครงสร้างลิวอิส

ใบความรู้ที่ 15 พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์

ใบความรู้ที่ 16 เรโซแนนซ์

ใบความรู้ที่ 17 VSEPR

ใบความรู้ที่ 18 อะไรแข็งกว่าเพชร

ใบความรู้ที่ 19 Buckyball โมเลกุลมหัศจรรย์

แบบจำลองและโครงสร้างอะตอม

เรื่อง การจัดเรียงอิเล็กตรอน

แบบทดสอบที่ 5 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

แบบทดสอบที่ 6 สเปกตรัมและการแปลความหมาย

แบบทดสอบที่ 10 เลขออกซิเดชั่น

**** ประกาศ ****ช่วงนี้ จะมีการปรับปรุง เว็บไซต์บางอย่างอาจไม่สะดวกต่อการสืบค้น จึงต้องขออภัยมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ จากผู้จัดทำ ...วีรยุทธ เตชะเวชเจริญ .....