เรื่องทั้งหมดโดย yong001

สอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จ.กาญจนบุรี

ติว PAT 2 วิชาเคมี

PAT 2 เรื่องโครงสร้างอะตอม

PAT 2 เรื่อง พันธะเคมี

PAT 2 เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์

Advertisements

ผลงานนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45

วิเคราะห์ค่า Eo cell 1 ปี 58

วิเคราะห์ค่า Eo cell 2 ปี 58

วิเคราะห์ค่า Eo cell 3 ปี 58

วิเคราะห์ค่า Eo cell 4 ปี 58

วิเคราะห์ค่า Eo cell 5 ปี 58

สารชีวโมเลกุล 1 ม.6/3 ปี 59

สารชีวโมเลกุล 2 ม.6/3 ปี 59

Present ฐานทรัพยากรท้องถิ่นและ 3 สาระ ปีการศึกษา 2559

ออกสำรวจข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559

ผลงานนักเรียน โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์

การทดลอง การแยกสารละลาย KBr ด้วยกระแสไฟฟ้า

การหมุนเวียนน้ำในมหาสมุทร

ความหมายและประเภทของพอลิเมอร์

ปรากฏการณ์เรือนกระจก 1

ปรากฏการณ์เรือนกระจก 2

ตารางธรณีกาล 1

ตารางธรณีกาล 2

ตารางธรณีกาล 3

เฉลยแบบฝึกหัด 11.3 เคมีอินทรีย์ ข้อ 1

เฉลยแบบฝึกหัด 11.3 เคมีอินทรีย์ ข้อ 2

เฉลยแบบฝึกหัด 11.3 เคมีอินทรีย์ ข้อ 4

เฉลยแบบฝึกหัด 11.3 เคมีอินทรีย์ ข้อ 5

บทที่ 2 พันธะเคมี

ใบความรู้ที่ 12 การเกิดพันธะไอออนิกและการเขียนสูตร

ใบความรู้ที่ 12 การละลายน้ำของสารประกอบไอออนิก

ใบความรู้ที่ 12 พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก

ใบความรู้ที่ 13 สมการไอออนิก

ใบความรู้ที่ 14 หลักการเขียนโครงสร้างลิวอิส

ใบความรู้ที่ 15 พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์

ใบความรู้ที่ 16 เรโซแนนซ์

ใบความรู้ที่ 17 VSEPR

ใบความรู้ที่ 18 อะไรแข็งกว่าเพชร

ใบความรู้ที่ 19 Buckyball โมเลกุลมหัศจรรย์