งานเอกสารการประเมิน ว21

1.หลักกณฑ์ใหม่ (ว 21-2560) บรรยาย 1 พ.ค.61 รร.ปริ้นพาเลซ สพฐ.

2.คู่มือ ว21

3.ขั้นตอน งานประเมิน วฐ.2

4.รายการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว.21

5.กำหนดการเรียงเอกสารจัดทำ วฐ.2

6.สรุปเตรียมเอกสาร ว21 (3ด 13ตชว.)

7.แนวทาง คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล

8.บันทึกข้อความ ขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา (ว.21)

9.โปรแกรม Easy_Logbook-ครูวีรยุทธ-เตชะเวชเจริญ-2561

10.โปรแกรม Easy_Logbook-ครูวีรยุทธ-เตชะเวชเจริญ-2560 (คาบ 50 นาที)

11. คลิปวิดีโอสอนการใช้งาน Easy Logbook ปี 2561

วฐ.1 สพฐ

วฐ.2 สพฐ

วฐ.3 สพฐ

ตัวอย่างบันทึก วฐ.2 ปี 2560

ตัวอย่างบันทึก วฐ.2 ปี 2561

PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2-2561

PLC.1 ศึกษาและพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย กลุ่ม Together one

PLC.2 ศึกษาและพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่ม Together one

PLC.3 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่ม Together one

เอกสารงานพัฒนาหลักสูตร

วช.01 แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2-2561

ตัวอย่าง วช.01 แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ครูวีรยุทธ

วช.02 แบบประเมินการนำหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้

วช.03 บันทึกรายงานการปรับปรุง พัฒนา และประเมินการใช้หลักสูตร 2561

ตัวอย่าง วช.03 บันทึกรายงานการปรับปรุง พัฒนา และประเมินการใช้หลักสูตรหมวดวิทย์