ผลงานนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45

วิเคราะห์ค่า Eo cell 1 ปี 58

วิเคราะห์ค่า Eo cell 2 ปี 58

วิเคราะห์ค่า Eo cell 3 ปี 58

วิเคราะห์ค่า Eo cell 4 ปี 58

วิเคราะห์ค่า Eo cell 5 ปี 58

สารชีวโมเลกุล 1 ม.6/3 ปี 59

สารชีวโมเลกุล 2 ม.6/3 ปี 59

Present ฐานทรัพยากรท้องถิ่นและ 3 สาระ ปีการศึกษา 2559

ออกสำรวจข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559

ผลงานนักเรียน โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์

การทดลอง การแยกสารละลาย KBr ด้วยกระแสไฟฟ้า

การหมุนเวียนน้ำในมหาสมุทร

ความหมายและประเภทของพอลิเมอร์

ปรากฏการณ์เรือนกระจก 1

ปรากฏการณ์เรือนกระจก 2

ตารางธรณีกาล 1

ตารางธรณีกาล 2

ตารางธรณีกาล 3

เฉลยแบบฝึกหัด 11.3 เคมีอินทรีย์ ข้อ 1

เฉลยแบบฝึกหัด 11.3 เคมีอินทรีย์ ข้อ 2

เฉลยแบบฝึกหัด 11.3 เคมีอินทรีย์ ข้อ 4

เฉลยแบบฝึกหัด 11.3 เคมีอินทรีย์ ข้อ 5