งานเอกสารการประเมิน ว21

1.หลักกณฑ์ใหม่ (ว 21-2560) บรรยาย 1 พ.ค.61 รร.ปริ้นพาเลซ สพฐ.

2.คู่มือ ว21

3.ขั้นตอน งานประเมิน วฐ.2

4.รายการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว.21

5.กำหนดการเรียงเอกสารจัดทำ วฐ.2

6.สรุปเตรียมเอกสาร ว21 (3ด 13ตชว.)

7.แนวทาง คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล

8.บันทึกข้อความ ขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา (ว.21)

9.โปรแกรม Easy_Logbook-ครูวีรยุทธ-เตชะเวชเจริญ-2561

10.โปรแกรม Easy_Logbook-ครูวีรยุทธ-เตชะเวชเจริญ-2560 (คาบ 50 นาที)

11. คลิปวิดีโอสอนการใช้งาน Easy Logbook ปี 2561

วฐ.1 สพฐ

วฐ.2 สพฐ

วฐ.3 สพฐ

ตัวอย่างบันทึก วฐ.2 ปี 2560

ตัวอย่างบันทึก วฐ.2 ปี 2561

PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2-2561

PLC.1 ศึกษาและพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย กลุ่ม Together one

PLC.2 ศึกษาและพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่ม Together one

PLC.3 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่ม Together one

เอกสารงานพัฒนาหลักสูตร

วช.01 แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2-2561

ตัวอย่าง วช.01 แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ครูวีรยุทธ

วช.02 แบบประเมินการนำหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้

วช.03 บันทึกรายงานการปรับปรุง พัฒนา และประเมินการใช้หลักสูตร 2561

ตัวอย่าง วช.03 บันทึกรายงานการปรับปรุง พัฒนา และประเมินการใช้หลักสูตรหมวดวิทย์

ผลงานนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45

วิเคราะห์ค่า Eo cell 1 ปี 58

วิเคราะห์ค่า Eo cell 2 ปี 58

วิเคราะห์ค่า Eo cell 3 ปี 58

วิเคราะห์ค่า Eo cell 4 ปี 58

วิเคราะห์ค่า Eo cell 5 ปี 58

สารชีวโมเลกุล 1 ม.6/3 ปี 59

สารชีวโมเลกุล 2 ม.6/3 ปี 59

Present ฐานทรัพยากรท้องถิ่นและ 3 สาระ ปีการศึกษา 2559

ออกสำรวจข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559

ผลงานนักเรียน โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์

การทดลอง การแยกสารละลาย KBr ด้วยกระแสไฟฟ้า

การหมุนเวียนน้ำในมหาสมุทร

ความหมายและประเภทของพอลิเมอร์

ปรากฏการณ์เรือนกระจก 1

ปรากฏการณ์เรือนกระจก 2

ตารางธรณีกาล 1

ตารางธรณีกาล 2

ตารางธรณีกาล 3

เฉลยแบบฝึกหัด 11.3 เคมีอินทรีย์ ข้อ 1

เฉลยแบบฝึกหัด 11.3 เคมีอินทรีย์ ข้อ 2

เฉลยแบบฝึกหัด 11.3 เคมีอินทรีย์ ข้อ 4

เฉลยแบบฝึกหัด 11.3 เคมีอินทรีย์ ข้อ 5