งานเอกสารการประเมิน ว21

1.หลักกณฑ์ใหม่ (ว 21-2560) บรรยาย 1 พ.ค.61 รร.ปริ้นพาเลซ สพฐ.

2.คู่มือ ว21

3.ขั้นตอน งานประเมิน วฐ.2

4.รายการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว.21

5.กำหนดการเรียงเอกสารจัดทำ วฐ.2

6.สรุปเตรียมเอกสาร ว21 (3ด 13ตชว.)

7.แนวทาง คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล

8.บันทึกข้อความ ขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา (ว.21)

9.โปรแกรม Easy_Logbook-ครูวีรยุทธ-เตชะเวชเจริญ-2561

10.โปรแกรม Easy_Logbook-ครูวีรยุทธ-เตชะเวชเจริญ-2560 (คาบ 50 นาที)

11. คลิปวิดีโอสอนการใช้งาน Easy Logbook ปี 2561

วฐ.1 สพฐ

วฐ.2 สพฐ

วฐ.3 สพฐ

ตัวอย่างบันทึก วฐ.2 ปี 2560

ตัวอย่างบันทึก วฐ.2 ปี 2561

PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2-2561

PLC.1 ศึกษาและพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย กลุ่ม Together one

PLC.2 ศึกษาและพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่ม Together one

PLC.3 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่ม Together one

เอกสารงานพัฒนาหลักสูตร

วช.01 แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2-2561

ตัวอย่าง วช.01 แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ครูวีรยุทธ

วช.02 แบบประเมินการนำหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้

วช.03 บันทึกรายงานการปรับปรุง พัฒนา และประเมินการใช้หลักสูตร 2561

ตัวอย่าง วช.03 บันทึกรายงานการปรับปรุง พัฒนา และประเมินการใช้หลักสูตรหมวดวิทย์

ผลงานนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45

วิเคราะห์ค่า Eo cell 1 ปี 58

วิเคราะห์ค่า Eo cell 2 ปี 58

วิเคราะห์ค่า Eo cell 3 ปี 58

วิเคราะห์ค่า Eo cell 4 ปี 58

วิเคราะห์ค่า Eo cell 5 ปี 58

สารชีวโมเลกุล 1 ม.6/3 ปี 59

สารชีวโมเลกุล 2 ม.6/3 ปี 59

Present ฐานทรัพยากรท้องถิ่นและ 3 สาระ ปีการศึกษา 2559

ออกสำรวจข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559

ผลงานนักเรียน โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์

การทดลอง การแยกสารละลาย KBr ด้วยกระแสไฟฟ้า

การหมุนเวียนน้ำในมหาสมุทร

ความหมายและประเภทของพอลิเมอร์

ปรากฏการณ์เรือนกระจก 1

ปรากฏการณ์เรือนกระจก 2

ตารางธรณีกาล 1

ตารางธรณีกาล 2

ตารางธรณีกาล 3

เฉลยแบบฝึกหัด 11.3 เคมีอินทรีย์ ข้อ 1

เฉลยแบบฝึกหัด 11.3 เคมีอินทรีย์ ข้อ 2

เฉลยแบบฝึกหัด 11.3 เคมีอินทรีย์ ข้อ 4

เฉลยแบบฝึกหัด 11.3 เคมีอินทรีย์ ข้อ 5

บทที่ 2 พันธะเคมี

ใบความรู้ที่ 12 การเกิดพันธะไอออนิกและการเขียนสูตร

ใบความรู้ที่ 12 การละลายน้ำของสารประกอบไอออนิก

ใบความรู้ที่ 12 พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก

ใบความรู้ที่ 13 สมการไอออนิก

ใบความรู้ที่ 14 หลักการเขียนโครงสร้างลิวอิส

ใบความรู้ที่ 15 พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์

ใบความรู้ที่ 16 เรโซแนนซ์

ใบความรู้ที่ 17 VSEPR

ใบความรู้ที่ 18 อะไรแข็งกว่าเพชร

ใบความรู้ที่ 19 Buckyball โมเลกุลมหัศจรรย์